Stránky obce Daleké Dušníky
Z historie obce

První zmínku o obci Daleké Dušníky najdeme v listině českého krále a císaře Karla IV. z 27. března roku 1357, jíž zakládá karlštejnskou kolegiátní kapitulu. V historickém originále listiny je obec Dušníky zmíněna v souvislosti s její povinností odvádět kapitule desátky. Nejstarší osídlení území obce a jejího nejbližšího okolí se dá samozřejmě předpokládat již před rokem 1357. Jednak víme, že sousední obec Druhlice je prvně připomínána již roku 1325 a současně veškeré klimatické podmínky a geografické umístění obcí u řeky nasvědčují o možném starším středověkém zasídlení již v dobách hradištních. Místní jméno Dušníky je odvozeno od záduší, jehož obyvatelé se nazývali dušníci. Záduší je i v tomto případě chápáno jako kostelní jmění budované z darů či poplatků věřících, jmění spravované a určené k zajištění chodu kostela a v mnoha případech nejen pouze k jeho údržbě, ale třeba i k nákupu svící či sloužící k obživě služebného personálu kostela. Svůj přívlastek daleké získala obec až v pozdním novověku. Můžeme se jenom domnívat, že existoval logický důvod související se vzdáleností od příslušného kostela (Svaté Pole, Višňová).

Obec Daleké Dušníky je z historického hlediska typu okrouhlice. Střed obce se vyznačuje charakteristickou vesnickou výstavbou, kterou tvoří velké hospodářské usedlosti s typickým uspořádáním obytného objektu, stodol a kůlen. Okrajové části obce jsou již koncipovány odlišně, vyskytuje se zde ulicová výstavba rodinných domů, které jsou příznačné pro příměstská sídla a byly realizovány v průběhu druhé poloviny 20. století.

Druhá část obce, Druhlice, je spojována s českým králem Janem Lucemburským. Právě z období jeho vlády pochází první dochovaná písemná zmínka o obci, a to v listině vydané roku 1325, v níž Jan Lucemburský přiděluje Heřmanovi z Miličína v okolí Kamýku (nad Vltavou) přilehlé obce, mimo jiné i Druhlice. Podobně je tomu v případě druhé zmínky o Druhlicích, opět v listině Jana Lucemburského, která pochází z roku 1326. V uvedeném dokumentu jsou Druhlice psány jako Drahlice (Drahlicz). Vzhledem k obsahu první listiny a k celkové logice věci je více než pravděpodobné, že se jedná o shodnou obec. Stejně jako první listina i tato je dochována v edici Regest vydané Josefem Emlerem. K poznání nejstarších druhlických dějin opět chybí historické prameny. Název je odvozen nejspíše od osobního jména Druhla, Druhl, což byl tehdy stařešina či jinak představený oné sídlištní lokality.

Daleké Dušníky © 2009